Szemléletformáló és antid. kerekasztalbeszélgetés munkaadók részére - Beremend

Aktuális munkaerő-piaci pályázatok

              Előadó: Theisz Ferenc polgármester köszöntője 

              Időtartam:14:00-14:30

Polgármester úr köszöntötte a helyi vállalkozókat és egy pár mondatban tájékoztatást adott a jövő évi    önkormányzati támogatásokról vállalkozóknak. Mint minden évben jövőre is ki ír az önkormányzat pályázatott ahol a helyi vállalkozásokat kívánják támogatni. Ebbe a pályázatban elsősorban eszközbeszerzésre és vállalkozásfejlesztésre lehet pályázni. Örömmel tapasztalta azt is, hogy egyre több a helyi vállalkozó, aki megfelel a pályázat kiírásának.             

               2.) Diszkrimináció a munkahelyeken

                     Előadó: Niedermüller Renáta

                     Időtartam:14:30-15:30

Niedermüller Renáta ismertette a vállalkozókkal, hogy a diszkriminációt a munkahelyeken. Felhívta a figyelmet, hogy fokozottan figyelni kell rá, hogy ne legyen a munkavállalók között negatív megkülönböztetés. A jogszabály értelmében a diszkrimináció, vagyis a hátrányos megkülönböztetés közvetlen és közvetett formában is megvalósulhat. Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt: neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása,  vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a fentebb meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.

Milyen formában jelenhet meg hátrányos megkülönböztetés? Mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárnia, és egyikük sem tanúsíthat olyan magatartást, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A munkáltató a jogainak gyakorlása során köteles szem előtt tartani a munkavállaló egyenlő bánásmódhoz való jogát és személyiségi jogait.

 

Ezen alapjogok védelmét a Munka törvénykönyvén túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései is biztosítják.

 

Kivételes esetben azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a munkáltatónak e jogok korlátozására. A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.

                3.) Szünet

                      Időtartam:15:30-16:00    

                      Pihenés kép elfogyasztottuk az ételt.

                4.) Tájékoztatás a munkáltatók részére a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáról

                      Időtartam: 15:30-16:30

                      Foglalkoztatást elősegítő támogatások:

              *A foglalkoztatást bővítését szolgáló támogatás (ún. Bértámogatás)

              * Bérköltség támogatás. Ezek forrásai:

                 1. Út a munkaerő-piacra kiemelt munkaerő-piaci program- GINOP 5.1.1

                 2. Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR) program – GINOP 5.2.1.

                 3. Terület- és Településfejlesztési Operatív program – TOP 5.1.1

                 Illetékes szerv: az alkalmazni kívánt regisztrált álláskereső lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya.

                A bértámogatásokra is kitért: Időtartam, mértéke, hátrányos vagy súlyosan hátrányos helyzetű regisztrált álláskereső esetén adható. Ezekről a pályázatokról és támogatásokról mindenkivel külön- külön is ad felvilágosítást. További pályázati lehetőségről is tud információt adni.

             5.) Kötetlen beszélgetés

                   Időtartam:17:00-18:00

Beszélgetés során a munkáltatok elmesélték tapasztalataikat, egy-egy személyes elbeszélgetés során. Sok esetben a munkára jelentkezők jobban képben vannak a diszkrimináció fogalmával és a munkavállalók jógaival, és ez nem minden esetben szimpatikus. Abban mindannyian egyet értettek, hogy az elsődleges szempont, amikor egy állást meghirdetnek az a rátermettség az elvárt munkával kapcsolatban, nem az iskolai végzetség a fontos.

Az információáramlást nagyon fontos, azt javasoltam a jelenlevőknek, hogy alapítsák meg a vállalkozói kerek asztalt, ami arra ad lehetőséget, hogy az ilyen és hasonló témákban információhoz jussanak és arról nem is beszélve, hogy az egymással (vállalkozó a vállalkozóval) való kommunikáció is nagyon fontos.